Simon
Casson

« Athene Polias, beloved Boreas-Erechtheus »

Huile sur toile, 180 x 140 cm, 2009.
www.simoncasson.co.uk